Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on edistää 14-29 -vuotiaiden maahanmuuttajnuorten asemaaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja ehkäistä syrjäytymistä yhdessä sosiaaliviranomaisten, kasvatusalan ammattilaisten sekä maahanmuuttajien kanssa. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toteuttaa ja kehittää syrjäytymisen ehkäisyyn tähtääviä projekteja yhdessä sosiaali- ja nuorisotyön toimijoiden kanssa, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tekee aloitteita eri viranomaisille, toimii maahanmuuttajanuorten edunvalvojana sekä järjestää maksuttomia tai korkeintaan omakustannehintaisia neuvontapalveluja sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, sekä järjestää myyjäisiä ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan. 

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat päästä rekisteröidyt yhdistykset ja yksityiset henkilöt, jotka toimivat sosiaali- ja kasvatusalalla, tai muut asiantuntevat henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus katsoo sopiviksi. Kaikki jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan ehdottaa henkilöä, joka toiminnallaan tai kunniapersoonallaan on merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdisys voi erottaa jäsenen, jos hän on jättänyt täyttämättä sovitut velvoittet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai sen ulkopuolella toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai on rikkonut lakia tai jäsenyyden ehtoja. 

5. Liittymis-ja jäsenmaksu

Varsinaisten jäsenten liittymismaksusta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtajat ja jäsenet eivät maksa liittymis- tai jäsenmaksua. 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 jäsentä, sekä heidän varajäsenensä. Varajäsenillä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä sihteerin. Hallitus ottaa ja erottaa muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai vähintään kun puolet hallituksen jäsenistä niin vaatii. Hallituksen valitsemat yhdistyksen työntekijät voivat myös pyytää hallituksen kokousta koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitukseen tulee valita, mikäli mahdollista alan asiantuntijoita. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai sihteeri.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen hallitus niin päättää tai kun yksi äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallituselta erityisesti ilmoitettua asiaa varteen toivoo. Kokous on pidettävä 30 vrk:n kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty. Kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Jäsenyhdistyksien edustajat toimittavat yhdistyksensä puheenjohtajan allekirjoittaman valtakirjan, joka esitetään viimeistään kokouksen alussa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjeitse, postitse tai sähköpostilla jäsenen antamaan osoitteeseen. Kutsun on oltava jäsenellä vähintään seisemän vuorokautta ennen kokousta.